Dades de l’associació

L’ASSOCIACIÓ CULTURAL PER EL CONEIXEMENT DE L’ART DE LA LACA (ACCAL) va obtenir el CIF provisional en data….. i el CIF i l’inscripcio definitiva a la secció 1ª del Registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya en data 6 de juny de 2017

L’ACTA FUNDACIONAL I ELS ESTATUTS poden consultar-se a petició expressa .